Analiza finansowa określonego podmiotu dokonywana jest na podstawie oceny kilku aspektów.
Pierwszym z nich jest rentowność. Jego zdolność do zarobkowania i utrzymania wzrostu gospodarczego, zarówno w perspektywie krótko jak i długoterminowej. Stopień rentowności podmiotu opiera się zazwyczaj na rachunku zysków i strat.
Drugim z nich jest wypłacalność określonego podmiotu. Ocenie poddawana jest jego zdolność do spłaty zobowiązań wobec wierzycieli jak również innych osób trzecich w dłuższej perspektywie.
Kolejnym z aspektów dzięki, którym możliwa jest rzetelna analiza finansowa jest płynność, czyli jego zdolność do utrzymania dodatniego przepływu środków pieniężnych, podczas gdy zaspokajane są natychmiastowe zobowiązania.
Czwartym, ostatnim z najważniejszych czynników jest stabilność. Jest to zdolność przedsiębiorstwa do pozostania w biznesie w dłuższej perspektywie, bez konieczności ponoszenia znacznych strat w prowadzeniu swojej działalności. Oceniając stabilność danego podmiotu bierze się pod uwagę zarówno rachunek zysków i strat oraz bilans, a także inne wskaźniki finansowe i niefinansowe.