Jedną z ofert, którą oferuje nam bank jest lokata. Pierwsze lokaty bankowe polegały na deponowaniu złota w bankach weneckich. Osoba, która powierzała złoto otrzymywała dokument, potwierdzający ilość zdeponowanej ilości złota. W ten sposób powstała pierwsza wersja pieniądza w postaci papierowej.
Definicja lokaty bankowej

Lokata bankowa uważana jest za najprostszą formę oszczędzania, polegającą na wpłaceniu pewnej kwoty przez klienta do dyspozycji banku, na określony czas. Bank w zamian za możliwość obrotu pieniędzmi klienta, wypłaca mu odsetki. Mówiąc najprościej lokata bankowa to umowa pomiędzy klientem a bankiem. Możemy ją również traktować jako pożyczkę klienta dla banku, w zamian za oferowane odsetki. Jest to dla nas najprostszy sposób oszczędzania i pomnażania pieniędzy. Oprócz wpłaty jednorazowej kwoty na rachunek lokaty, możemy również dokonywać systematycznych wpłat, jest to tak zwany program systematycznego oszczędzania. Im dłuższy jest okres trwania lokaty, tym wyższe mamy oprocentowanie, czyli więcej zarobimy.
Wybór lokaty

Przy wyborze lokaty należy przeanalizować oferty, które proponują nam banki działające na rynku. Najkorzystniejsza lokata bankowa to ta, dzięki której zaoszczędzimy jak największą sumę pieniędzy. W celu sprawdzenia najlepszej lokaty możemy użyć kalkulatora lokat, z którego możemy skorzystać na stronach internetowych. Ważne jest przede wszystkim, by zwrócić uwagę na oprocentowanie, które nam oferują, czas trwania lokaty, czy jest możliwość przedłużenia lokaty na kolejny okres. Warto też sprawdzić, jaki jest rodzaj kapitalizacji odsetek oraz jakie są warunki rozwiązania umowy przed terminem.
Rola lokaty w systemie finansowym gospodarki

Lokaty bankowe przynoszą zyski zarówno klientom jak i instytucjom bankowym. Tak jak było powiedziane interesant wpłaca pieniądze, by móc zarobić, natomiast bank przy podpisywaniu umowy o lokatę zobowiązuje się do wypłacenia należnych odsetek, w zamian za możliwość gospodarowania środkami finansowymi. Biorąc w depozyt pieniądze od jednego klienta, mogą te same środki pożyczyć innej osobie. Taka operacja przynosi zysk bankowi, który wynika z różnicy oprocentowania pomiędzy wpłaconym depozytem, a udzielonym kredytem. Tak naprawdę bez lokat instytucje bankowe nie miałyby z czego finansować kredytów. Brak możliwości zainwestowania swojego majątku w lokatę spowodowałoby zwiększenie oprocentowania kredytów, tym samym negatywnie odbiłoby się to na gospodarce państwa. Tak naprawdę lokaty bankowe odgrywają bardzo ważną rolę w stosunku do całej gospodarki. Wszystkie lokaty w bankach na terenie Polski objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Pieniądze z lokat wykorzystywane są nie tylko do operacji kredytowych, ale także inwestowane są na giełdzie, czy zakupywane są obligacje skarbu państwa.
Rodzaje lokat

Podsumowując możemy wyróżnić dwa typy depozytów. Pierwsze to lokaty terminowe, gdzie nasze pieniądze nie finansują bieżącego funkcjonowania klienta. Naszym celem, gdy zakładamy lokatę jest zysk wynikający z oprocentowania. Banki zwykle płacą więcej za środki finansowe powierzone im na dłuższy czas. Innym rodzajem jest depozyt bieżący, czyli miejsce, gdzie nasze pieniądze przechowywane są na bieżących kontach. Główną cechą depozytów jest możliwość wypłaty środków w dowolnym czasie. Minusem jest to, iż oprocentowanie na tego typu kontach oszczędnościowych jest niskie.