Planując założenie lokaty bankowej należy zapoznać się z szeroką ofertą banków, które proponują swoim klientom naprawdę różnorodne formy oszczędzania. Wybór odpowiedniej lokaty zależy bowiem od wielu różnych czynników, które muszą być uwzględnione przy podejmowaniu odpowiedniej decyzji.

Oczywiście jednym z najważniejszych czynników, które mają znaczenie przy wyborze lokaty jest czas, na który klient chce zdeponować pieniądze w banku czy funduszu inwestycyjnym. Im jest on dłuższy, tym najprawdopodobniej zyski będą większe.
Wcześniejsze zerwanie lokaty = utrata odsetek

W obecnej ofercie banków znajdują się lokaty o różnym czasie obowiązywanie umowy, od jednego dnia przez kilka miesięcy aż po kilka lat. Dlatego też naprawdę należy przemyśleć decyzję o czasie trwania lokaty, ponieważ w większości przypadków jej przedterminowe zerwanie związane jest z utratą dochodów, a w niektórych przypadkach również z dodatkowymi kosztami, które pomniejszają zainwestowany kapitał. Taka sytuacja ma miejsce głównie w przypadku tak zwanych lokat strukturyzowanych, gdzie cześć pieniędzy jest lokowana w bezpieczne obligacje lub lokaty o niskim poziomie oprocentowana a druga cześć w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W przypadku takich lokat część pieniędzy jest pobierana na ubezpieczenie, które trwa przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy klient wycofa się z lokaty pieniądze za ubezpieczenie nie są zwracane.
Lokaty strukturyzowane – za co płacimy prowizję?

Od pieniędzy, które są inwestowane w tego typu lokaty bankowe pobierana jest także prowizja. Z reguły jest ona największa w pierwszym roku trwania umowy i przedwczesne zerwanie umowy wiąże się z dużym, bo sięgającym nawet kilkanaście procent uszczupleniem kapitału. Dlatego też należy pamiętać o tym, że nawet najlepsza lokata strukturyzowana jest przeznaczona dla osób, które mają możliwość zamrożenia pieniędzy na co najmniej kilka lat. W zamian za to klient ma szansę na znacznie większe zyski niż w przypadku tak zwanych standardowych lokat przy jednoczesnej gwarancji ochrony kapitału. Oznacza to, że w przypadku niepowodzenie inwestycji i niewypracowania zysku przez bank po zakończeniu okresu umownego klient wybierze cały kapitał pomnożony o zyski z tak zwanej części bezpiecznej, która z reguły jest inwestowana w obligacje państwowe.
Inne depozyty długoterminowe – lokaty inwestycyjne

Do innego rodzaju lokat długoterminowych należy tak zwana lokata inwestycyjna. W tym przypadku zgromadzony kapitał jest również podzielony na dwie części. Pierwsza to tradycyjna lokata bankowa o dość niskim oprocentowaniu. Natomiast druga cześć jest przeznaczona na zakup jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Rodzaj tych funduszy zależy w głównej mierze od oczekiwań klienta i jego zdolności do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego. Jeśli jest ono duże to może nabyć jednostki uczestnictwa w funduszach akcyjnych, których ceny wahają się w zależności od sytuacji finansowej na rynku i równie dobrze mogą przynieść wysokie dochody, jak też spore straty. Są to lokaty najlepsze dla osób, które mogą pozwolić sobie na odłożenie dużej sumy pieniędzy nawet na kilka lat. Jest to bowiem lokata, na otworzenie której potrzebna jest znacznie większa niż standardowo kwota pieniędzy.

W niektórych bankach minimalna kwota, którą należy posiadać by otworzyć taką lokatę to 50 tysięcy złotych.