Leczenie nie zawsze kończy się z powodzeniem dla pacjenta z winy błędu popełnionego przez lekarza. Jeżeli w szpitalu dojdzie do uszczerbku na zdrowiu pacjenta, może on ubiegać się o odszkodowanie za błąd lekarski. Pierwszym krokiem w postępowaniu prowadzącym do uzyskania odszkodowania za błąd jest złożenie wniosku. Wniosek składa się do komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, działającej przy województwie. Swój wniosek trzeba złożyć w komisji działającej w województwie na terenie którego znajduje się skarżony szpital. We wniosku muszą znaleźć się odpowiednie dane: imię i nazwisko pacjenta składającego wniosek, jego data urodzenia, numer PESEL bądź seria i numer dokumentu, który potwierdza tożsamość osoby składającej wniosek oraz koniecznie adres do korespondencji. Wniosek składany przez osobę bliską pacjentowi musi zawierać również jej dane. Jeżeli wniosek jest składany w sprawie śmierci pacjenta, to wówczas we wniosku muszą znaleźć się dane wszystkich jego spadkobierców. Oprócz tego wymagane jest podanie adresu szpitala w którym pacjent doznał uszczerbku na zdrowiu, opis samego uszczerbku oraz informacje o poniesionych w związku z błędnym leczeniem kosztach. Poza tym podaje się kwotę odszkodowania, którego się domagamy. Następnie na rozpatrzenie wniosku oczekuje się do 4 miesięcy licząc od momentu jego złożenia.